Õpilasesindus

Aste Põhikooli õpilasesinduse põhimäärus


    Kinnitatud Aste Põhikooli direktori 12.06.2017.a. käskkirjaga nr. 1-2/10     Hoolekogu poolt heaks kiidetud 09.06.2017.a 

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 2. - 9. klasside poolt valitud esindajad (igast klassist vähemalt üks esindaja).
  2. Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, lepingutest kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel, kooli õpilasesinduse põhimäärusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.
  3. Õpilasesindus ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga võimalus kasutada kooli ruume, vara, rekvisiite ja kooli õpilasesindusele kasutada antud vahendeid.
  4. Õpilasesindus on moodustatud määramata ajaks.
 2. EESMÄRGID

2.1. Õpilasesinduse eesmärgid on:

 1. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel, seistes hariduse kvaliteedi, õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest;
 2. aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.
 3. kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;
 4. järgida ja edendada kooli traditsioone;

2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks õpilasesindus:

 1. kaitseb ja esindab kooli õpilaste huve kaasõpilaste, õpetajate, juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;
 2. saab kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepetes ettenähtud korras koolilt ainelist abi oma eesmärkide saavutamiseks;
 3. koostab õpilasesinduse tegevuskava;
 4. algatab ja korraldab üritusi ning teostab projekte;
 5. delegeerib oma esindaja täieõigusliku liikmena kooli hoolekogusse;
 6. osaleb huvipooltega kokkuleppel kõigil ja/või õppetööd puudutavatel koolisisestel nõupidamistel;

2.3. õpilasesindus järgib kooli põhikirja ja kooli kodukorda, peab kinni kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepetest.
 

 1. SISEKORRALDUS JA JUHTIMINE

3.1. Õpilasesinduse tegevuse aluseks on kooli õpilasesinduse põhimäärus; 3.1.1. Põhimääruse võtab vastu või muudab õpilasesinduse koosolek 50% + 1 häälteenamusega;
3.1.2. Põhimääruse kinnitab kooli direktori .

 1. Õpilasesindus tuleb kokku vähemalt kaks korda kuus.
 2. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku õpilasesinduse liikmete soovil või õpilasesinduse esimehe poolt.
 3. Koosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on 50% + 1 õpilasesinduse liikmetest. Õpilasesinduse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
 4. Õpilasesinduse otsuseid võetakse vastu avaliku hääletamise teel, v.a juhul, kui salajast hääletamist nõuab 50% + 1 kohalolevatest liikmetest. Igal õpilasesinduse liikmel on üks hääl.
 5. Õpilasesinduse pädevuses on:
 6. ettepanekute, avalduste tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule;
 7. õpilasesinduse põhimääruse väljatöötamine;
 8. õpilasesinduse liikme, esimehe ja aseesimehe volitamine, täitmaks õpilasesinduse otsustest tulenevaid ülesandeid;
 9. otsuste tegemine õpilasesinduse ürituste korraldamiseks;
 10. õpilasesinduse tegevuskava kinnitamine;

 
3.7. Õpilasesinduse koosolek protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
3.7.1. Õpilasesinduse koosoleku protokollid säilitatakse alaliselt. Protokollidega on õigus tutvuda kõigil õpilasesinduse liikmetel. Vajadusel saadetakse protokollide või otsuste ärakirjad klassidele, kooli juhtkonnale, õpetajatele jne.
 

 1. LIIGE
  1. Õpilasesinduse liikmeteks loetakse 2. - 9. klasside esindajad ja õpilasesinduse liikmete poolt valitud esimees ja aseesimees. Õpilasesinduse koosseisu õppeaastaks kinnitab õpilasesinduse esimees hiljemalt kaks nädalat pärast esimehe valimist.
  2. Õpilasesinduse liikme õigusteks on:
   1. osaleda õpilasesinduse töös ja tegevuses;
   2. teha ettepanekuid õpilasesinduse arendamiseks ja tõhustamiseks;
   3. olla informeeritud õpilasesinduse tegevusest;
   4. esitada õpilasesindusele proteste teiste liikmete, esimehe, aseesimehe või õpilasesinduse tegevuse kohta;
   5. esindada õpilasesindust vastava(te) volitus(t)e alusel;
   6. peatada või lõpetada oma liikmeksolek, olles eelnevalt täitnud endale võetud kohustused ning teavitanud sellest presidenti või asepresidenti; 4.2.7. teha ettepanek esimehe ja/või aseesimehe tagasikutsumises.

4.2.8. klassil on õigus tagasi kutsuda oma valitud õpilasesinduse liige, juhul kui ta ei ole täitnud endale võetud kohustusi ja on käitunud klassi ja õpilasesinduse suhtes vääritult.
4.3. Õpilasesinduse liikme kohustuseks on:

 1. osaleda õpilasesinduse töös ja tegevuses;
 2. anda õpilasesindusele aru oma tegevusest.
 3. täita endale võetud kohustusi;
 4. järgida õpilasesinduse otsuseid ja põhimäärust;

 

 1. ESIMEES JA ASEESIMEES

5.1. ESIMEHE JA aseesimehe valimiste kord.

 1. Valimistel on hääleõiguslikud kõik Aste Põhikooli õpilasesinduse liikmed. Igal õpilasel on üks hääl;
 2. Kõik valimistulemused avalikustatakse samal päeval;
 3. Juhul kui valimistel ükski kandidaatidest nõutud häälteenamust (50% + 1 hääl valimas käinutest) ei saavuta, korraldatakse II voor, kus osalevad kaks I voorus enim hääli saanud kandidaati;
 4. Esimehe ja aseesimehe kandidaadi võib esitada iga õpilasesinduse liige.
 5. Esimehe ja aseesimehe valimised toimuvad iga õppeaasta septembrikuus;

5.2. Esimehe ja aseesimehe õigused ja kohustused:

 1. saada valituks selleks ettenähtud korras;
 2. esindada õpilasesindust vastava(te) volitus(te) alusel; 5.2.7. astuda tagasi.
 3. anda õpilasesindusele aru oma tegevusest;
 4. kutsuda kokku õpilasesinduse koosolekuid;
 5. määrata õpilasesinduse liikmetele ülesandeid, mis on vajalikud õpilasesinduse otsuste täitmiseks;
 6. vastutada õpilasesinduse funktsioonide täitmise eest;

5.3. Esimehe ja aseesimehe ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku õpilasesindusele võib teha, kui:

 1. esimees/aseesimees ei ole võimeline juhtima õpilasesinduse tööd;
 2. esimehe või aseesimehe tegevus kahjustab kooli ja/või õpilasesinduse mainet. 5.4. Esimehe ja/või aseesimehe tagandamine on võimalik, kui selle poolt hääletab 50% +1 õpilasesinduse liikmetest.
 3. esimehe või aseesimehe tegevus ei vasta õpilasesinduse või kooli põhikirjale, kui ta rikub või ei arvesta õpilasesinduse volitusi või ei täida õpilasesinduse otsuseid või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid;

5.5. Esimehe ja/või aseesimehe tagandamisel valib järgmine korraline õpilasesinduse koosolek uue esimehe ja/või uue aseesimehe läbi uute valimiste.
 

 1. TEGEVUSE LÕPETAMINE
  1. Õpilasesinduse tegevus lõpetatakse, kui selle poolt on 50% + 1 õpilasesinduse liikmetest.
  2. Ettepaneku õpilasesinduse tegevuse lõpetamiseks või reorganiseerimiseks koos vastava põhjendusega võib teha esimees või 50% + 1 õpilasesinduse liikmetest, samuti kooli juhtkond.
  3. Ettepanek peab olema põhjendatud ja esitatud peavad olema ka ettepanekud õpilasesinduse jätkamise suundade kohta.
  4. Õpilasesinduse reorganiseerimisel uue õpilasesinduse moodustamist ei loeta õpilasesinduse asutamiseks.

Määrus on allkirjastatud kahes eksemplaris. 
 
ÕE esimees 
 
Aste Põhikooli direktor

Avaldatud 05.10.2022. Viimati muudetud 26.10.2022.