HEV õpilaste tugisüsteem

Aste Põhikoolis rakendatavad meetmed õpilase võimetekohase arengu toetamiseks:

I TASAND – märkamine:  

 • õpiabi ainetunnis,
 • ainealased konsultatsioonitunnid,
 • arenguvestlus lapse ja vanemaga,
 • vajadusel (sotsiaalpedagoogi ettepanekul) käitumist ja õppimist kajastava vaatluslehe sisseseadmine,
 • individuaalse arengu jälgimise kaardi sisseseadmine,
 • õpilase individuaalne vestlus (aineõpetajaga, klassijuhatajaga, sotsiaalpedagoogiga, direktori asetäitjaga õppe- ja kasvatustöö alal, direktoriga)
 •  tugikomisjoni vestlus klassijuhatajatega,
 •  kooliuusikute jälgimine.

I TASAND – vajaduste väljaselgitamine:  

õpilase pedagoogilis-psühholoogiline uuring:

 • psühholoogiline,
 •  sotsiaalpedagoogiline,
 • eripedagoogiline,
 • meditsiiniline,
 • tugikomisjoni ümarlaud (sotsiaalpedagoog, eripedagoog, direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal);
 • koostöö lapsevanemaga;
 • koostöö kooliväliste erispetsialistidega.

I TASAND –  toetamine:

 • õpilase suunamine pikapäevarühma või kooliklassi koduste tööde tegemiseks;
 • õpilase suunamine huviringidesse;
 • õpilase karjääriplaneerimise toetamine, koostöö karjäärispetsialistidega;
 • õpilase üleviimine õpiabirühma eripedagoogilise abi osutamiseks;
 • ainealane õpiplaan õpilastele, kellel on kooli vahetamisest ja koolide õppekavade erinevusest tingituna tekkinud mahajäämus mõnes aines;
 • IÕK koostamine HEV-õpilasele kooli otsusel – õpitulemusi ei vähendata, erisused on võimalikud õppesisus, õppekorralduses ning hindamises;
 • IÕK koostamine valdkonnaandekatele lastele – erisused on võimalikud õppekorralduses ning õppesisus;
 • rehabilitatsiooniplaani või sotsiaalprogrammi rakendamine; ravikuuri kättesaadavuse tagamine lapse psühhosotsiaalseks abistamiseks ning käitumise korrigeerimiseks;
 • käitumise tugikava koostamine ja rakendamine;
 •  arstiabi koolitervishoiusüsteemis ettenähtu põhjal;
 • koostöö erispetsialistidega.

II TASAND – Nõustamiskomisjoni suunamine ja eriabi jätkamine:

 • IÕK koostamine õppenõustamiskeskuse soovitusel
 •  –õpitulemuste asendamine või vähendamine,
 • kohustuslike ainete õppimisest vabastamine või nende asendamine;
 • HEV õpilaste õpetamiseks moodustatud rühmades ja klassides õppimine, ühele õpilasele keskendatud õppe ja koduõppe rakendamine.

Aste Põhikoolis toimivad järgmised tugisüsteemid:

õpetajate konsultatsioonid;

pikapäevarühm (1. – 4. klass);

õpitulemusvestlus;

arenguvestlus;

individuaalne õppekava;

koduõpe;

õpiabi;

õpierivajadustega klass;

tugiisiku teenus.

Aste PK õpilast abistavad ja toetavad raskuste ja probleemide korral:

Klassijuhataja,

 

 • kes on õpilase lähim abiline, kelle poole võib pöörduda eelkõige õppimise ja koolielu organiseerimisega seotud küsimustega;
 • kes võib olla ka vahendaja või edasisuunaja rollis, kui olukord seda nõuab;
 • kes organiseerib arenguvestlusi õpilase, klassijuhataja, lapsevanema osavõtul, kus vestluse käigus on võimalik välja selgitada õpilast segavad asjaolud ja leppida kokku abinõud nendega toimetulekuks;
 • kes viib koos aineõpetajatega läbi õpilastega läbi õpitulemusvestlusi;
 • kes viib läbi lastevanemate koosolekuid;
 • kes on kontaktisik koolis koduõppel olevale õpilasele.

Aineõpetaja,

 • kellel on kindel konsultatsiooniaeg, kuhu ta õpilasi suunab, kus õpilane võib saada abi õppeaines tekkinud lünkade likvideerimisel. Konsultatsiooniajad teatab aineõpetaja õppealajuhatajale, kes koostab vastava graafiku, mis kooli kodulehel;
 • kes võimaldab õpilasel teha järeltöö või-arvestuse töö ebaõnnestumise või tööst puudumise korral (vt hindamisjuhend);
 • kes koostab individuaalse õppekava õpilasele, kes lõpetab perioodi puuduliku hindega ; (Aste PK -i individuaalne õppekava);
 • kes koos klassijuhatajaga viib läbi õpilastega õpitulemusvestlusi;
 • kes abistab aineõpetajaid õpperühmade moodustamisel.

.

HEV õpilaste õppe koordineerija, sotsiaalpedagoog

 • kes selgitab koostöös aine- või klassiõpetajaga välja õpiabi vajavad õpilased ning nende tähelepanu vajavad probleemid õppimisel;
 • kes edastab lapsevanemale ettepaneku tema lapsele õpiabi osutamiseks;
 • kes koostöös õpiabi õpetajaga moodustab õpiabirühmad ning koostab vajadusel seal osalevatele õpilastele individuaalsed õppekavad;
 • kes annab vajadusel nõu lapsevanemale, aine- või klassiõpetajale õpilase paremaks aitamiseks;
 • kes koordineerib tugisüsteemi toimimist koolis.

Õpiabi õpetaja,

 • kes viib regulaarselt I-III kooliastmes läbi õpiabi tunde lähtudes õpilase ainealastest vajadustest.

Sotsiaalpedagoog,

 • kes tegeleb 1.-9. klassi õpilastega, kellel on probleeme koolikohustuse täitmise või koduste suhetega;
 • kellel abistamiseks on järjekindel sidepidamine laste ja nende vanematega;
 • kellel on koostöö õpetajate, psühholoogi ja lastekaitsespetsialistidega.

Õpilasesindus,

 • kelle poole võib pöörduda ettepanekute või probleemidega
 • ;kes kureerib tuutorlust;
 • kelle esindaja on vahendajaks juhtkonna, hoolekogu ja õpilasesinduse vahel.

Õppealajuhataja,

 • kelle poole on võimalik pöörduda õppetöö ja koolikorralduslike probleemidega;
 • kes vahendab kontakte aineõpetajatega;
 • kes organiseerib koos algklassiõpetajatega pikapäevarühma algklasside õpilastele (pikapäevarühma töökava);
 • kes organiseerib koos klassijuhatajate ja aineõpetajatega õpilastega õpitulemusvestlusi;

Raamatukogutöötaja,

 • kes abistab õpilasi vajaliku kirjanduse leidmisel.

Huvijuht,

 • kes selgitab välja õpilaste arengut soodustavad huvid ja võimed ning vastavalt sellele korraldab õpilaste huvialast tegevust koolis ning väljaspool kooli;
 • kes vahendab kontakte ringijuhtidega.

Meditsiinitöötaja,

 • kelle poole õpilane pöördub tervisehäirete korral, kust ta vajadusel suunatakse edasi pere- või eriarsti juurde.

Andekate õpilaste tugisüsteem

 • Aste Põhikool peab andekateks õpilasi, kes on maakondlikel või riiklikel olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel edukad õpilasteaduses, spordis või taidluses. Kooli püüdlus on jõuda üksmeelsele arusaamale, et iga õpilane on andekas vähemalt ühel alal. Koolis toimib andeka õpilase motiveerimissüsteem:

 

 • kõik saavutused  kantakse õppekavavälisele tunnistusele;
 • õppeaasta lõpuks koostatakse õpilasteaduse, -spordi ja –taidluse TOP 10;
 • parimaid õpilasi tunnustatakse väljasõidul osalemisega;
 • saavutuste eest maakonnas ja väljaspool Eestit korraldatakse erivastuvõtte;
 • kooli  antakse eri valdkondade parimatele aukirjad ja tunnustusraamat;

Aineõpetaja:

 • märkab andekat õpilast ja koostab talle täiendavaid ülesandeid;
 • kujundab oma hindamissüsteemi andeka õpilase motiveerimiseks;
 • kutsub õpilase nn olümpiaadiks ettevalmistamise tundi ja suunab ettevalmistust edukaks aineolümpiaadil osalemiseks;
 • teeb andeka õpilase paremaks arendamiseks koostööd teiste aineõpetajatega;
 • kutsub õpilastele esinema teadlasi;
 • korraldab klassi-ja koolisiseseid ainepäevi oma aines;
 • võimalusel korraldab ettevalmistuslaagreid.

Õppealajuhataja ja huvijuht:

 • jälgivad, et kõik õpilased osaleksid vähemalt ühes huviringis;
 • jälgivad, et koolis töötavad ringid oleksid võimalikult hästi vastavad õpilaste huvidele
 • ;motiveerivad õpetajaid töötamaks andekate lastega

 

Avaldatud 05.10.2022. Viimati muudetud 16.01.2023.